Takamine EG5445SC-4C - GuitarPlayer.com

Takamine EG5445SC-4C