modified open-G tuning - GuitarPlayer.com

modified open-G tuning